Въпроси и отговори

1
Имате ли опит в предоставяне на услугата "кетъринг"?

Парти Фууд има дългогодишен опит в предоставянето на услугата "кетъринг" за различни компании, заводи, промишлени предприятия, болници, детски градини и учебни заведения.

Компанията предлага комплексни кетъринг услуги, съобразени със специфичните изисквания на всеки отделен клиент, предмета на дейност и условията на труд на персонала, които включват:

  • Предоставяне на услугата "комплексно хранене", доставка на хранителни продукти и производство и предоставяне на топла храна за работниците и служителите на дадено предприятие, както и за други лица, работещи или пребиваващи на територията му.
  • Доставка на храни, в преработен, готов за консумация вид за щандове и магазини. Изграждане и стопанисване на различни търговски обекти (столова, лавки, кафенета, супермаркети) и предоставяне на ваучери за храна, съгласно Наредба №7 от 09.07.2003 г., валидни в тези търговски обекти.
  • Производство и предоставяне на безплатна храна на работниците и служителите на различни предприятия, съгласно Наредба №11 от 21.12.2005 г.
  • Други дейности, свързани с доставката на услугата "комплексно хранене".
2
Обслужвате ли предприятия с право на Безплатна Предпазна Храна, съгласно Наредба №11 от 21.12.2005 г.?

Наредба №11 от 21.12.2005 г. определя условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея.

Парти Фууд има сключени договори за предоставяне на безплатна храна, съгласно Наредба №11 от 21.12.2005 г. за работещия персонал на "Мини Марица Изток" ЕАД; "АЕЦ Козлодуй" ЕАД; "Монди Пекиджинг Стамболийски" ЕАД; "МБАЛ Д-р Димитър Павлович" ЕООД, гр. Свищов.

3
Какви кетъринг услуги предоставя фирма Парти Фууд?

В зависимост от специфичните изисквания, броя служители и начина на изхранване на персонала на всеки отделен клиент, Парти Фууд предоставя следните кетъринг услуги:

  • Цялостно управление на процеса „комплексно хранене” - от планирането, доставката на хранителни продукти, разфасоване, съхранение и приготвяне на храна на място, до изграждането и управлението на търговски обекти на територията на различните предприятия.
  • Доставка на храна и хранителни продукти, преработени, в готов за консумация вид.
  • Други услуги, свързани с „комплексното хранене” и доставката на храни.
4
На база какви критерии се формира едно меню?

Всяко меню за клиентите на Парти Фууд се разработва от специалист - диетолог, в сътрудничество с клиента, като е съобразено със специфичните условия на труд, конкретните нужди според възрастта, здравословното състояние и ежедневно натоварване на персонала. От особено значение при изготвянето на едно меню са енергийната стойност, хранителният състав и вкусовите качества на храната.

5
Какво представлява ваучерът за храна?

Ваучерите за храна представляват вид социална придобивка и могат да се използват като разплащателно средство за закупуване на готова храна, хранителни продукти и безалкохолни напитки. Таванът на месечната сума е определен на 60 лв., съгласно Корпоративното подоходно облагане, които се дават на работниците и служителите на дадена фирма отделно от месечното им възнаграждение. Ваучерите за храна са икономически ефективни и като разход за работодателя, и като придобивка за работниците и служителите, тъй като са освободени от данъчно- осигурителни задължения и за двете страни.

6
Колко вида ваучери за храна има?

Ваучерите, които работодателите предоставят на своите служители биват:

  • Ваучер за храна - позволява на работниците и на служителите сами да избират как да се хранят в търговската мрежа от обекти, обслужващи ваучери за храна;
  • Ваучер за безплатна храна (по Наредба №11 от 21.12.2005 г.) - осигурява безплатна храна и/или хранителни добавки на работещите при специфични условия, организация и характер на труда (Например - при излагане на вредни агенти, повишено ниво на шум, определени температурни условия, работа в затворени помещения, нощен труд и др.)
  • Ваучер за подаръци и бонуси - предоставя се с цел мотивация и допълнително възнаграждение за постигнати резултати.
7
Вие издавате ли / приемате ли ваучери за храна?

Парти Фууд работи съвместно с оператори на ваучери за храна, приема всички видове ваучери за храна, като сътрудничи на своите клиенти при работа с тях. Компанията не разпространява ваучери за храна.

8
Какво представлява услугата "Картови разплащания"?

Услугата "Картови разплащания" се отнася за случаите, в които плащанията се реализират не с налични пари, а с карта, която идентифицира притежателя на сметката.

В случай, че клиентът е избрал Парти Фууд като фирма, която да упражнява цялостна организация на услугата "кетъринг" за неговия персонал, има възможност за въвеждане на система за безкасово плащане, която позволява полагащата се съгласно Наредба №11 от 21.12.2005 г. безплатна храна и/или добавки към нея да бъде "заредена" в индивидуална карта за всеки работник или служител, която те могат да използват в търговските обекти, изградени от фирмата.

9
Как се осъществява транспортирането на храната до мястото на доставката й?

Превозването на храната от кухнята до мястото на нейното консумиране се осъществява със специални транспортни средства – хладилни камиони и микробуси, притежаващи удостоверения от ХЕИ за превоз на храни. За запазване на качеството на готовата храна при нейното транспортиране от кухните - майки до отделенията за раздаването й, Парти Фууд използва специални термофорни кутии, които запазват оптималната температура на всяко ястие. В тях храната се предпазва максимално и от замърсявания, като се запазват нейните органолептични и микробиологични качества.

10
Какъв е минималният срок при сключване на договор за доставка на храна и хранителни продукти?

Срокът за сключване на договор за предоставяне на услугата "кетъринг" зависи от броя служители, които ще се изхранват, както и от локацията и отдалечеността  на предприятието или организацията, за чиито служители ще бъде предоставена услугата от кухните - майки на Парти Фууд.

НОВИНИ