Закони и наредби

Парти Фууд спазва стриктно всички изисквания за работа в областта на индустриалния кетъринг, приготвянето и доставката на храна и хранителни продукти, следвайки нормативната уредба на Република България.

 1. Закон за Обществените поръчки
 2. Правилник за прилагане на Закона за Обществените поръчки 
 3. Закон за храните
 4. Закон за защита от вредното въздействие на химическите вещества и препарати
 5. Закон за здравето 
 6. Закон за защита на потребителите 
 7. Закон за управление на отпадъците 
 8. Закон за здравословни и безопасни условия на труд 
 9. Търговски закон 
 10. Закон за измерванията 
 11. Наредба №14 за службите по трудова медицина 
 12. Наредба №5 за хигиена на храните
 13. Наредба №3 от 28.02.1987 г. за профилактични периодични прегледи
 14. Наредба №11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея
 15. Наредба №7 от 09.07.2003 г. за ваучерите за храна 
 16. Наредба № 3 от 24.01.2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации
 17. Наредба № 15 за работещите в хранителните заведения 
 18. Наредба № 31 от 29.11.2003 г. за норми за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди в храните
 19. Наредба № 24 от 17.05.2001 г. за хигиенните изисквания към материалите и предметите, различни от пластмаса, предназначени за контакт с храни  
 20. Наредба № 23 от 19.07.2005 г. за физиологичните норми на хранене на населението 
 21. Наредба за изискванията за етикетиране и предоставянето на храните 
 22. Наредба № 7 от 08.04.2002 г. за хигиенните изисквания към предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, и към условията за производство и търговия с качествени и безопасни храни

 

НОВИНИ