Политика за управление на околната среда

Политика за управление на околната среда

Ръководството на ДЗЗД ПАРТИ ФУУД следва политиката на динамично качеството в цялостната дейност на фирмата,  осъзнава своята отговорност да развива не само успешен, но и социално отговорен бизнес с грижа за защита на околната среда, здравето и безопасността на хората. Стремежът ни да завоюваме доверието на клиентите и всички заинтересовани страни се гради не само на високото качеството, но и на възприетата политика за управление на околната среда, основаваща се на следните принципи:

  • Строго спазване на националните законови и нормативни документи по опазване на околната среда.
  • Цялостно и непрекъснато оценяване на въздействието на околната среда на продуктите и използваните технологични процеси, изразено чрез наблюдение, анализ, контрол и подобряване на използването на природни ресурси, енергия, суровини и материали, отделяне на емисии и генерирането на отпадъци.
  • Непрекъснатото подобряване на действащите технологични процеси и внедряване на нови екологично съобразни процеси, с цел намаляване на неблагоприятните въздействия върху околната среда, при запазване на високото качество на предлаганата храна и издигане имиджа на фирмата.
  • Приоритетно сътрудничество с доставчици, които имат внедрени системи за управление на околната среда или спазват основните принципи за производство, водещи до намаляване на вредното въздействие върху екологичното равновесие на планетата.
  • Постоянно информиране на целия персонал относно политиката, общите и конкретни цели по околната среда, значимите аспекти и ясно дефиниране на свързаните с тях отговорности и правомощия на всеки член на колектива.

     Стремейки се да прилага така изброените основни принципи, ръководството на ДЗЗД ПАРТИ ФУУД се ангажира с:

  • Внедряването, поддържането и усъвършенстването на системата за управление на околната среда в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 14001:2015, e основна цел на ръководството на ДЗЗД ПАРТИ ФУУД.
  • Непрекъснато повишаване на мотивацията на персонала, формиране на фирмена култура, обучение и квалификация, подобряване на условията за безопасна работа, осъзнаване въздействието върху околната среда и дейността на всеки работник и служител.
  • Планиране и предприемане на мерки за намаляване на риска от възникване на аварии, извънредни ситуации и екологични  замърсявания, както и предприемане на действия за ликвидиране на неблагоприятните последствия върху околната среда;
  • Запознаване на нашите клиенти, доставчици, обществени и правителствени организации и други заинтересовани лица с политиката ни за управление на околната среда.
  • Всеки работещ в или за фирмата, в границите на своята служебна компетентност, е задължен в този смисъл да отстранява непосредствено или да информира по съответния ред за всяко констатирано несъответствие с изискванията на системата за управление на околна среда. Ръководството на ДЗЗД ПАРТИ ФУУД се ангажира да предприема незабавно съответни мерки за опазване на природата и човешкото здраве.


     01.09.2018г.                      Управител: Веселин Чолаков
                                                              

НОВИНИ